Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

План заходів

 

 

                                                                                                                       

КАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28.12.2018                                                                                                                                                                                        № 94-К

 

Про затвердження кадрового резерву та плану

роботи з кадрами в виконавчому апараті

Канівської районної ради

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», постанови КМУ №1386 від 24.10.2001 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»:

 

1. Затвердити список осіб зарахованих до кадрового резерву виконавчого апарату Канівської районної ради на 2019 рік (додаток 1).

2. Затвердити план роботи з кадрами в виконавчому апараті районної ради на 2019 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Зоця М.М.

 

 

Голова районної ради                                                                                                   О.М. Лактіонов

 

                           

                                                     Додаток №2

                                                     до розпорядження

                                                     від 28.12.2018 № 94-К

 

План роботи з кадрами в виконавчому апараті

Канівської районної ради на 2019 рік

п\п

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

1.

Ведення звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу службовців органу місцевого самоврядування

Керуючий справами

Січень

2019 року

2.

Забезпечити складання та затвердження графіку щорічних відпусток працівників Канівської районної ради на 2019 рік

Керуючий справами

До 03.01.2019 року

3.

Проведення організаційної та методичної роботи з питань забезпечення безумовного дотримання виконання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», указів, розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, документів Головдержслужби України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Керуючий справами

Протягом року

4.

Забезпечити належне зберігання та ведення особових справ і трудових книжок. Своєчасно і в повному обсязі укомплектовувати і оформляти в архів особові справи працівників, які з різних причин звільнені з займаних посад

Керуючий справами

Протягом року

5.

Забезпечити дотримання вимог розпорядження голови Канівської районної ради від 17.03.2016 №22-К «Про затвердження порядку проведення конкурсу та порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради» при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в Канівській районній раді. Прийом від претендентів на посади державних службовців відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії. Здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

Керуючий справами

За потребою

ІІ. Формування складу посадових осіб місцевого самоврядування

в Канівській районній раді

1.

Вивчення стану справ щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування, які у 2019 році досягають граничного віку перебування на державній службі, дієвість кадрового резерву на заміщення вивільнених посад у зв’язку з виходом на пенсію працівника.

Керуючий справами

Січень

2019 року

2.

Внесення рекомендацій голові районної ради про зарахування до кадрового резерву посадових осіб органу місцевого самоврядування. Затвердити списки кадрового резерву на посади працівників районної ради.

Керуючий справами

Грудень

2019 року

3.

Забезпечити проведення з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, роботи згідно із затвердженими особистими річними планами, в яких передбачити стажування, залучення претендентів до виконання доручень, пов'язаних з можливою майбутньою роботою, участь в роботі семінарів, нарад, конференцій з питань діяльності органів місцевого самоврядування, вивчення роботи близьких за змістом ділянок, стажування на посаді. Надати методичну допомогу в розробці індивідуальних планів роботи з резервом

Керуючий справами

За окремими планами

4.

Розгляд та внесення голові районної ради пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування. Підготовка документів для організації стажування. Здійснення контролю за його проведенням

Керуючий справами

За потребою

5.

Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам органу місцевого самоврядування, внесення про це записів до трудових книжок

Керуючий справами

За потребою

6.

Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років

Керуючий справами

За потребою

7.

Забезпечення своєчасного внесення пропозицій щодо присвоєння рангів та встановлення надбавок за вислугу років посадовим особам виконавчого апарату Канівської районної ради

Керуючий справами

За потребою

8.

Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників районної ради

Заступник голови, керуючий справами

За потребою

9.

При вивільненні працівників забезпечувати своєчасну публікацію оголошень про наявність вакансій в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради

Провідний спеціаліст загального відділу

За потребою

10.

Забезпечувати своєчасний розгляд документів та неупереджену,об'єктивну оцінку знань і здібностей кандидатів при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в районній раді

Керуючий справами

За потребою

11.

Здійснювати аналіз діючих посадових інструкцій працівників районної ради та внесення відповідних змін до них.

Керуючий справами

До 01.04.2019 року

ІІІ. Запобігання проявам корупції

1.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання Декларацй особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Узагальнення підсумків цієї роботи

Керуючий справами

До 10.04.2019 року

2.

Підтримувати в актуальному стані законодавчі та нормативно-правові документи районної ради, своєчасно інформувати посадових осіб місцевого самоврядування районної ради про зміни в чинному законодавстві України.

Керуючий справами

Протягом року

3.

Забезпечувати організацію проведення внутрішніх навчань з питань запобігання проявам корупції та дотримання виконання Законів України «Про службу в органах місевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

Керуючий справами

Протягом року

IV. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

1.

Забезпечити підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Голова районної ради, керуючий справами

Протягом року

2.

Забезпечити участь посадових осіб у постійно діючих та короткотермінових семінарах, тренінгах, нарадах, що проводяться відділами, управліннями Черкаської обласної ради та вищими органами влади

Голова районної ради, керуючий справами

Протягом року

 

Керуючий справами виконавчого  апарату районної ради                                                                    М.М. Зоць

Переглянути документ (завантажити)