Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Положення про постійні комісії районної ради

                                            

 

                                                 КАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА                                            

    Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11.11.2015 № 1 - 2 /VIІ                                                          

м. Канів

 

Про перелік постійних

комісій  районної ради

 

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія районної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити перелік постійних комісій:

1.    З питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності правопорядку.

2. З питань планування, бюджету і фінансів соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення.

3. З питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

4.    З питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, природокористування, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

5.    З питань  охорони здоров’я, материнства та дитинства, з освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики фізкультури та спорту.

 1. Затвердити Положення про постійні комісії  Канівської районної ради (Додаток 1).

 

Голова районної ради                                                                   В.П.Плисюк

 

 

                                                                     Додаток  1

                                                                     до рішення  районної ради

                                                                     від  11.11.2015 № 1-  3/VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 1. Загальні положення

Постійні комісії Канівської районної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Строк повноважень комісій, їх склад, підзвітність і підпорядкованість визначаються законодавством України.

Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності і порядок організації роботи визначаються районною радою з урахуванням важливості проблем господарського і соціально-культурного розвитку району.

Внутрішню структуру комісія визначає своїм рішенням.

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань, в роботі керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими  актами законодавства з питань місцевого самоврядування, Регламентом і рішеннями районної ради та цим Положенням.

Виконуючи поставлені перед ними завдання постійні комісії районної ради покликані усією своєю роботою, як під час проведення сесії, так і в період між сесіями сприяти ефективній діяльності ради.

Постійні комісії районної ради утворюються не пізніше ніж на  другій сесії ради нового скликання за пропозицією голови районної ради у складі голови і членів комісії з урахуванням пропозицій депутатів. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, як правило, не менше п’яти депутатів.  В період своїх повноважень районна рада може вносити необхідні зміни до переліку постійних комісій та їх персонального складу.

Депутат може входити до складу лише однієї комісії.

Заява депутата про вихід із складу постійної комісії подається голові ради для подальшого розгляду сесією.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

         Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час звільнений за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою  на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків. Пропозиції щодо звільнення голови постійної комісії вносяться:

 • особисто головою комісії або письмовою заявою;
 • головою ради;
 • за рішенням відповідної постійної комісії;
 • не менше однією третиною від загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви.

Рішення ради про звільнення голови постійної комісії повинне мати обґрунтування причин звільнення. У випадку звільнення голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Постійні комісії діють у тісному зв’язку з громадськими організаціями, трудовими колективами, органами самоорганізації населення, залучають до своєї роботи громадян, вивчають і враховують громадську думку.

На засідання постійних комісій за рішенням її голови запрошуються представники органів державної виконавчої влади,  громадських організацій, підприємств, установ, засобів масової інформації, інші особи. Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 2. Утворення комісій ради

Постійні та тимчасові контрольні комісії ради утворюються в порядку, визначеному регламентом ради.

Стаття 3. Перелік постійних комісій ради

 1.  У складі Канівської районної ради утворюються та діють такі постійні комісії:

1.  З питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку.

2.  З питань планування, бюджету і фінансів соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення.

3.  З питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

4.  З питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, природокористування, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

5.  З питань  охорони здоров’я, материнства та дитинства,  освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики фізкультури та спорту.

 

2.      Рада може, відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об'єднувати, або ліквідовувати постійні комісії.

Стаття 4. Функціональна спрямованість комісій

4.1. Загальні функції і повноваження комісій:

- розгляд та підготовка висновків та рекомендацій по проектам нормативних та інших юридичних актах районної ради, незалеж­но від суб'єкту їх внесення;

- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- вивчення стану відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва;

- вивчення за дорученням ради, голови ради, заступника голови або за власною ініціативою діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та заслуховування звітів і інформацій їх посадових осіб,  подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради;

- сприяння в організації і перевірці виконання доручень виборців;

- попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;

- розгляд і прийняття рішення з питань, внесених на розгляд комісії її головою, заступником, секретарем або членами комісії. У випадку необхідності – подання їх на розгляд сесії ради;

- попередній розгляд заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян, прийняття щодо них рішення, а у випадку необхідності – внесення на розгляд сесії ради;

- здійснення контролю над відповідними  комунальними підприємствами, установами та організаціями;

- у разі необхідності публікація в місцевих засобах масової інформації проектів місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступ з ініціативою проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

- підготовка пропозицій ради щодо необхідності проведення місцевого ре­ферендуму чи дорадчого опитування громадян;

- участь в роботі над законопроектами, що надсилаються Верховною Радою України до районної ради;

- виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.2. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

4.3. Профільні (галузеві) функції і повноваження комісій:

4.3.1. з питань планування, бюджету і фінансів соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення.

До компетенції постійної комісії з питань планування, бюджету та фі­нансів належить:

 1. Попередній розгляд планів та програм економічного і соціального розвитку території, бюджету, а також звітів про їх виконання.
 2. Попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження міс­цевих податків, зборів та визначення  їх ставок.
 3. Здійснення контролю за виконанням планів та програм соціального, економічного та розвитку і бюджету, надходжень і видатків .
 4. Вносить пропозиції щодо надання пільг по оподаткуванню юридичних та фізичних осіб, що діють на території району.
 5. Бере участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.
 6. Здійснює попереднє вивчення пропозицій  щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів населення, благодійних та спонсорських внесків, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на дольових засадах об’єктів соціальної та виробничої сфери та на заходи по благоустрою та  охорони навколишнього середовища.
 7. Погоджує проекти усіх нормативних актів ради, незалежно від суб'єкту їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради.
 8. здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету та виплати заробітної плати  на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності.

4.3.2. з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики фізкультури та спорту.

 Вивчає, попередньо розглядає проекти рішень ради і контролює питання з:

До компетенції постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

 1. Попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку району в частині забезпечення надання  послуг з охорони здоров'я , культури, фізкультури і спорту мешканцям територіальної громади.
 2. Підготовка пропозицій щодо реформування системи освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту.
 3. Підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту
 4. Залучення до виконання програм з розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів.
 5. Проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних установ охорони здоров'я , що належать до комунальної власності району.
 6. Погодження проектів нормативних актів ради, що стосуються сфери освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту незалежно від суб'єкта внесення.
 7. Проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій.
 8. Надання методичної та організаційної допомоги установам освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, розташованих на території району.
 9. Ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят, конкурсів і змагань в районі.
 10. Ведення діяльності, пов'язаної із встановленням партнерських стосунків з іншими районними радами  в межах програми членства в асоціації місцевих і регіональних влад.
 11.  Здійснює контроль  по забезпеченню охорони, реконструкції та використання пам’яток історії, культури та архітектури .

4.3.3. з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку;

вивчає, попередньо розглядає  проекти рішень ради і контролює питання з:

 1. Аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій, щодо її удосконалення;
 2. Попередній розгляд питань, щодо дострокового припинення повноважень  депутатів ради, у випадках передбачених законодавством.
 3. Розгляд заяв та скарг депутатів пов'язаних з депутатською діяльністю. Розгляд заяв і скарг, щодо депутатів районної ради.
 4. Участь у розроблені і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території району.
 5. Підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд районної ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень відповідних звернень.
 6. Аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у районі, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку.
 7. Вирішення інших питань, що належать до повноважень постійної комісії ради в сфері законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

4.3.4. з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, природокористування, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій

До компетенції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища  належить:

1.      Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища .

2.       Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку району в частині питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища .

3.         Бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення чи зміни ставки земельного податку, орендної плати за землю,  розміру плати за користування  природними ресурсами, вилучення /викупу/ на яких умовах / конкурс, аукціон/, а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади; визначення в установленому порядку розмірів  відшкодувань підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, забруднення довкілля та інші екологічні збитки.

 1. Погодження розміщення об'єктів на території району, землевідведення.
 2. Контроль за дотриманням рішень ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища .
 3. Співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем.
 4. Здійснення інших заходів, що пов'язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у районі.

4.3.5. з питань  управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів

До компетенції постійної комісії з питань управління комунальним майном, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, належить:

 1.  Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються управління комунальним майном, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва району.
 2. Здійснення перевірок, обстежень та аналізу об'єктів житлово-комунального господарства та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем управління комунальним майном, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва.
 3. Підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування  комунального майна, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва та запровадження нових форм його організації.
 4. Аналіз скарг мешканців району на роботу комунальних підприємств, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань в даних службах.
 5. Попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів районного бюджету та програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку роботу комунальних підприємств, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва.
 6. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивіду­альних юридичних актів, що стосуються питань  архі­тектури, будівництва, транспорту та зв’язку.
 7. Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів районного бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань управління комунальним майном, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва:
 8. Здійснює контроль за належною організацією транспортного обслуговування населення та зв’язку, дотримання чинного законодавства щодо захисту прав споживачів у цій галузі .
 9.  Вносить пропозиції щодо зручних для населення маршрутів  і графіків руху  місцевого  пасажирського транспорту незалежно від форм власності.
 10.  Вносить пропозиції щодо здійснення заходів по розвитку  транспорту та зв’язку.
 11. Погодження розміщення об'єктів на території району, землевідведення.
 12. Контроль за дотриманням рішень ради з питань управління комунальним майном, житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва.
 13. Вносить пропозиції щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності.
 14. Контролює укладання договорів на оренду комунальної власності, а також портфель замовлень комунальних служб та їх використання.
 15. Здійснення контролю за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об'єктів комунальної власності відповідно до рішень ради.
 16. Бере участь у підготовці і вносить на розгляд ради пропозиції щодо порядку відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; бере участь у виконанні цих програм; вивчає і подає раді свої пропозиції про хід та результати відчуження комунального майна.
 17. Здійснює громадський контроль, в межах своїх повноважень, за управлінням майном, що належить до комунальної власності міста.
 18. Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади району. За результатами звітів вносить свої пропозиції на розгляд ради.
 19. Бере участь у встановленні порядку та здійсненні контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності району.
 20. Погоджує і вносить свої пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності.
 21. Вносить пропозиції по встановленню для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
 22. Вивчає і вносить пропозиції про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності.
 23. Вивчає і вносить пропозиції відповідно до законодавства про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.
 24. Бере участь у вирішенні питань про придбання в установленому законом порядку приватизаційного майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним,  про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності району.

Стаття 5. Права постійних комісій ради

1.Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

- створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з най­більш складних питань на розгляд комісії;

- створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

- проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

- вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб райдержадміністрації  під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

- мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат районного бюджету;

- підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших районних рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо.

- виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, "круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 1. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених в абзацах З, 4, частини  цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 2. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.
 3. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин, запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 4. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 5. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 6. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, у міру потреби, згідно з планом роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням  голови районної ради  або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.
 3. Апарат ради після отримання звернення  голови районної ради або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах. Засідання комісії є  правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
 4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
 5. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.4 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 7. План роботи комісії

Постійна комісія будує свою діяльність відповідно до планів її роботи.

 1. Комісія вивчає питання, внесені до плану роботи комісії, а також позапланові питання, включені до порядку денного засідання комісії за дорученням сесії районної ради, голови ради, його заступників, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.
 2. До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії з визначенням строку підготовки питання і відповідального за підготовку питання.
 3. При складанні плану роботи комісія керується планом роботи ради, виходить із завдань, що стоять на даний період перед радою.
 4. План роботи комісії складається на поточний період – на півріччя і на перспективний період – на один рік.
 5. План роботи комісії затверджується на її засіданні.

Стаття 8. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях, у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 9. Порядок денний засідання комісії

 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій, голови районної ради,  членів комісії. 
 2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 10. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 5. Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради,  головою районної ради та президією районної ради.
 6. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.
 7. У формі постанов, більшістю голосів членів комісії, ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
 8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття  11. Протокол засідання комісії

 1. Засідання комісії протоколюються секретарем комісії, а в разі його відсутності, членом комісії за дорученням голови (за необхідності – відповідальний працівник ради).
 2. В протоколі вказується:

- дата та місце проведення засідання комісії;

- список членів комісії, присутніх на засіданні;

- список запрошених на засідання комісії;

- перелік питань, що розглядались;

- стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

- результати голосувань по кожному із рішень.

3. До протоколу у вигляді додатків додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.

4.Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем.

5. Порядок передачі протоколів засідань комісій до архіву визначається регламентом роботи ради та діючими інструкціями з діловодства.

Стаття 12. Спільне засідання комісій

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головуючим у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 6. У випадку, коли результати голосування, по окремому чи усім рішенням по різних комісіях, є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні або особами, що їх замінюють.

Стаття 13. Забезпечення роботи комісій

 1. Апарат ради, забезпечує комісію, для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
 2. За  заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засідан­ні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.
 3. У межах коштів, передбачених районним бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.

Стаття 14. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.
 2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.
 3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило проводять свої засідання в закритому режимі.
 4. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.
 5. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії, оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії, суть проблеми, що розглядалася, фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією, результати їх розгляду, висновки та рекомендації.
 6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

Стаття 15. Порядок введення в дію цього положення

 1. Це положення затверджується на  сесії  районної  ради 7 скликання.
 2. З дня введення в дію, Положення про постійні комісії Канівської районної ради, попереднє положення ухвалене  29.11.2011 другою сесією районної ради 6 скликання вважається таким, що втратило   чинність.
 3. Голові районної ради у місячний термін вирішити питання про закріплення відповідальних працівників за комісіями ради.

 

Керуючий справами районної ради                                                             Ю.А. Закузенна