Канівська районна рада
Канівський район, Черкаська область

Положення про президію районної ради

                                                                                                                                                            Додаток до рішення

                                                                                                                                                            районної ради

                                                                                                                                                            від 02.12.2015 № 2- 4 / VII

 

  ПОЛОЖЕННЯ

Про Президію районної ради

 

Утворення Президії районної ради

1.   Із метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний дорадчий орган — Президія районної ради.

2.   До складу президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій, голова райдержадміністрації, якщо він є депутатом ради відповідного скликання.

Діяльність Президії районної ради

1.   Президія вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2. Президія збирається на засідання за пропозицією голови районної ради, але не рідше як раз на квартал та обов’язково не пізніше як за три дні до початку сесії ради. Засідання Президії може скликатися (в тому числі, невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

3.   Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Президії є правоспроможними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Президії веде голова районної ради, під час його відсутності — заступник голови районної ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції — обраний Президією для цього випадку член Президії.

4.   Рішення Президії приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Президії право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за винятком організації роботи самої Президії) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується керівника фракції, групи.

5. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Президії з дорадчим голосом. На засіданнях Президії (в тому числі, й закритих за згодою більшості членів Президії) мають право бути присутніми інші визначені Президією особи.

6. Членам Президії за звичайних обставин не пізніш як за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, і за їх бажанням надаються необхідні матеріали.

7. Президія не приймає рішень, обов’язкових для виконання. Рішення Президії направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

8. Президія має право в міжсесійний період приймати рішення, погодження щодо преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради та з інших невідкладних питань районної ради з послідуючим затвердженням рішення на сесії районної ради.

9. Інформація про основні питання, розглянуті Президією та прийняті нею рішення, може надаватися органам масової інформації.

Повноваження Президії районної ради

1.  Президія у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій районної ради:

а) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

б) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

в) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесі-ях;

г) вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2. Із метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Президія:

а) передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

б) вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

в) розробляє річний і перспективний плани роботи ради і подає їх на її розгляд;

г) визначає необхідність розробки проектів рішень та інших документів ради на договірній основі, направлення проектів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи наукового дослідження;

д) організовує перевірку пропозицій, проектів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням регламенту щодо розробки і вимогам щодо їх оформлення;

е) організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

є) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.

 

Керуючий справами районної ради                                                                      С.В.Сіренко